Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Michal Prachniar, IČ: 19871554, s místem podnikání Říkovice 66, PSČ: 751 18, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.army-mix.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu prodávajícího. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěného na internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetovém obchodu prodávajícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude kupující informován o dalším termínu dodání.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ a zavazuje se tímto za zboží uvedené v objednávce zaplatit.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2) Storno objednávky

 • Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin od odeslání objednávky, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem, případně po domluvě na tel. čísle +420 777 457 105. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

3) Doručení a dodací podmínky

 • Zboží kupujícímu – zákazníkovi doručí smluvní přepravce. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
 • Stav zásilky a doručení může zákazník sledovat na internetových stránkách přepravce. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží.  Při větších objednávkách přesahujících běžné možnosti je nutná individuální dohoda.
 • Lhůta dodání zboží vedeného skladem je do 3  pracovních dnů (většinou dříve). V případě, že objednané zboží není skladem a dodávka si vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání informován e-mailem v nejkratším termínu. Uvedené poštovné je maximální. Zboží lze vyzvednout i osobně, poštovné i balné je pak ZDARMA.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně přepravci oznámit a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu případně sepsat reklamační protokol. V případě větších poškození, zejména takových svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce vůbec převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

4) Záruka

 • V balíku kupující vždy najde daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet ve chvíli, kdy kupující převezme zboží.

5) Právo odstoupit od smlouvy – kupující spotřebitel

 • Tento článek se vztahuje výlučně na případy, kdy zboží objednává prostřednictvím prostředků komunikace na dálku spotřebitel, tedy osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Kupující bere na vědomí, že mimo případy uvedené v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, má kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, a to písemně na e-mailovou adresu info@army-mix.cz. Prodávající kupujícího žádá, aby vždy uvedl číslo své objednávky, datum nákupu a číslo účtu či adresu pro vrácení peněz. Pro účely odstoupení od smlouvy může kupující použít formulář, není to však jeho povinností.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen zaslat, případně předat, prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje se zachovanou, bude-li zboží před uplynutím této lhůty odesláno. Zboží, které bude kupující zasílat zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej převzal při dodávce. Ke zboží je kupující povinen přiložit doklad o koupi. Prodávající kupujícího žádá, aby vždy použil balicí papír nebo karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn posílat zboží na dobírku. Prodávající doporučuje kupujícímu zboží pojistit.
 • Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží.
 • Kupující dále bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě, že kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není ovšem povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Pro osoby, které vystupují ve vztazích s prodávajícím jako podnikatelé, jsou platné podmínky výměny/vrácení zboží uvedené v Reklamačním řádu bod č. 7, podrobné informace viz Reklamační řád. Pro spotřebitele je pak způsob uplatnění reklamace rovněž upraven podrobně v Reklamačním řádu.

6) Způsob placení

 • Dobírka – objednané zboží zašle prodávající kupujícímu poštou a při převzetí toto zboží uhradí kupující v hotovosti dopravci.
 • Platba v hotovosti – platí při osobním odběru v sídle společnosti na pokladně.
 • Platba převodem na účet – pomocí svého bankovního účtu může kupující zaplatit za zboží, když zboží mu bude vydáno / odesláno až po připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

7) Doprava

 • Osobní odběr – vyzvednutí zboží na adrese Říkovice 1, budova bývalého Zámku,  cca 30m od pobočky České pošty (u kostela), a to kdykoliv, po předchozí telefonické domluvě.
 • Veřejným přepravcem – prostřednictvím smluvního přepravce.

8) Reklamace

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a dále Reklamačním řádem.
 • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na:
 • e-mailové adrese: info@army-mix.cz, pevné adrese: Michal Prachniar, Říkovice 66, PSČ: 751 18.
 • V případě nesplnění povinnosti kupujícího uvedené v čl. 4, poslední odstavec, nebude pozdější reklamace uznána, jelikož se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.

9) Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb.
 • Poskytnutí údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

10) Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl a účel se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Michal Prachniar, Říkovice 66, PSČ: 751 18
adresa elektronické pošty: info@army-mix.cz
telefon: +420 777 457 105